Kosten en EreloonKosten & Ereloon Algemeen


De berekeningswijze voor het ereloon op deze website geldt ten indicatieve titel. Meer en concretere afspraken kunnen op het kantoor worden overeengekomen. Indien geen individuele overeenkomst tot stand komt, erkent de cliënt gebonden te zijn door de tarieven op de website.


Wat de overige contractvoorwaarden en wettelijk verplichte vermeldingen voor consumenten betreft, wordt verwezen naar onze algemene voorwaarden en de overeenkomst die met cliënt wordt ondertekend.Ereloon


Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Desgewenst kan dit op voorhand worden besproken met de cliënt. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend.


1. Tegen uurloon:

 
Het uurloon is actueel 150,00 euro exclusief BTW.

BTW op advocatendiensten bedraagt thans 21 %.


Dit uurloontarief kan verhoogd worden indien een zaak zeer complex of arbeidsintensief is of bij grote hoogdringendheid moet behandeld worden.


2. Tegen procentuele tarieven:

 
Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het toegekende bedrag. De richttarieven die gebruikt worden zijn:

 • 15% op bedragen minder dan 6.500 euro
 • 12% op bedragen tussen 6.501 en 50.000 euro
 • 10% op bedragen tussen 50.001 en 150.000 euro
 • 8% op bedragen tussen 150.001 en 250.000 euro
 • 6% op bedragen boven de 250.001 euro


Evenwel kunnen bij regelmatig terugkerende klanten vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden.Provisies

 
De advocaat is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen.
Op die manier hoopt zich geen schuld op en blijft U zicht hebben op de kostprijs van de procedure.


Kosten 


Administratieve kosten • Administratieve kosten van het kantoor (o.m. telefoonkosten, fax kosten, e-mail kosten, gewone kopie kosten, briefwisselling, ...) worden percentueel bepaald op basis van de aangerekende ereloon en worden begroot op 25 % van het ereloon.
 • Kilometer vergoeding voor de verplaatsingen bedraagt: 0,75 EUR per km


Onkosten


Behalve het ereloon (dat een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat vormt) en de administratieve kosten (kosten die de advocaat maakt om uw dossier te behandelen), dienen ook de onkosten van uw dossier door uzelf te worden gedragen. Bij voorkeur betaalt u deze kosten rechtstreeks aan wie ze verschuldigd zijn, het gebeurt evenwel dat de advocaat u verzoekt via zijn derdenrekening de kosten te betalen, dan wel dat de advocaat deze kosten namens u voldoet.


De kosten die uw advocaat namens u dient te maken aan derden dienen te worden vergoed. Deze zijn de volgende:


 • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
 • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
 • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
 • Kosten van de vertalingen, apostilles, legalisaties, ... : volgens werkelijke uitgave


Het is steeds mogelijk per dossier een contract op te maken voor wat betreft de vergoeding van ereloon en onkosten. Indien per dossier geen overeenkomst wordt opgemaakt, gelden de tarieven en de modaliteiten van de overeenkomst die initieel met cliënt werd ondertekend.


Bijkomende kosten


Zoals u rekent op een nauwgezette behandeling en correcte opvolging van uw dossier, rekent de advocaat op een correcte betaling van zijn ereloon- en onkostenstaten.


Bij gebreke aan tijdige betaling zal dan ook een bedrag gelijk aan 10 % van het verzocht bedrag bijkomend worden aangerekend bij de eerste herinnering.  Vanaf het ogenblik waarop de betaling verschuldigd was zal u tevens een verwijlintrest worden aangerekend a rato  10% per jaar tot op de datum van de gehele betaling.


Wenst u vertragingskosten en intresten te voorkomen, maar bent u niet in staat om een provisie eenmalig te voldoen, kan een afbetalingsplan worden overeengekomen. In geval van een toegestemd afbetalingsplan wordt per betaling een bedrag van 15,00 EUR administratieve kost aangerekend ter vergoeding van bijkomende administratieve kosten voor de verwerking van uw betaling.Algemene Voorwaarden Adlegis Advocaten - Dorota Dytrych


1.
Onder Advocaat wordt verstaan: elke advocaat, adviseur of aangestelde, betrokken bij de behandeling van een door cliënt(e) aan Advocaat Dorota Dytrych en het kantoor Adlegis Advocaten toevertrouwd dossier van juridische dienstverlening.

2.
Onder cliënt(e) wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Advocaat Dytrych of het kantoor Adlegis Advocaten de opdracht geeft om namens hem/haar op te treden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.


3.
De verbintenis tussen advocaat en de cliënt(e) wordt vastgelegd in een overeenkomst tot juridische dienstverlening en getekend in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Deze algemene voorwaarden maken er  integraal deel van uit en zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen Advocaat en de cliënt(e). De ondertekening van de overeenkomst juridische dienstverlening door de cliënt(e) houdt tevens de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in, met uitsluiting van de Algemene voorwaarden van cliënt(e).


4.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de cliënt(e).
De cliënt(e) verbindt er zich toe tijdens de opdracht alle nodige en nuttige informatie en stukken onmiddellijk mee te delen aan de advocaat. De cliënt(e) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar verstrekte informatie.
Indien de cliënt(e) aan de advocaat informatie of stukken toezendt, mag de cliënt(e) er pas op vertrouwen dat deze door de advocaat zijn ontvangen, indien de behandelende advocaat of adviseur persoonlijke bevestiging hierover aflevert.


5.
De cliënt(e) geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om  de aan de advocaat verstrekte of door deze laatste ingewonnen informatie, desgevallend de persoonsgegevens, te verwerken voor één of meer welbepaalde diensten zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een vordering in rechte.

De cliënt(e) heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aan de advocaat te richten.
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt(e) van een gemotiveerd antwoord te dienen. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn middels gemotiveerd schrijven vanwege de advocaat verlengd worden met twee maanden.
De advocaat behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek van de cliënt(e) gepaard gaat.
Indien de cliënt(e) van mening zou zijn dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of op onvoldoende wijze tegemoet is gekomen aan het aan de advocaat gericht verzoek, kan de cliënt(e) klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T.: 02/274.48.00, contact@apd-gba.be.


6.
De advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim.  Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die advocaat aan haar cliënt(e)en overmaakt is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt(e) de vertrouwelijkheid ervan respecteert.  De cliënt(e) mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke  schriftelijke en voorafgaande toestemming van de advocaat.


7.
De adviezen, opinies, contracten, schriftelijke stukken, en eender welke andere intellectuele werkzaamheid, uitgaande van de advocaat zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden of gebruikt worden op enige wijze die niet conform is met de aan de advocaat verleende opdracht en mandaat, tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande advocaat.


8.
Advocaat mag voor de behandeling van een opdracht  beroep doen op de kennis en/of vaardigheden van een derde.

Bij de inschakeling van derden, al dan niet in naam van de cliënt(e), bezit de advocaat een zorgvuldigheidsplicht.


9.
De advocaat factureert of rekent aan de cliënt(e) erelonen, kosten en provisies aan, zijnde een voorschot op het ereloon en de kosten.  

Tenzij anders overeengekomen tussen de advocaat en de cliënt(e), is het ereloon gebaseerd op het aantal door de  advocaat of adviseur gepresteerde uren.

Het ereloon dekt de prestaties en tussenkomsten van de advocaat zo onder meer, doch niet uitsluitend: de vertegenwoordiging voor de rechtbank, adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, verplaatsingstijd,  e.d.m.

Het uurloontarief wordt overeengekomen in de overeenkomst tot juridische dienstverlening. Indien niets anders is overeengekomen bedraagt het uurloontarief van advocaat € 150,00/h excl. kosten en excl. BTW. Het  kan worden aangepast aan de bijzondere omstandigheden eigen aan de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, het financiële belang van de zaak, specialisatie, spoedeisend karakter, complexiteit van de zaak, haar internationale karakter, ervaring, het behaalde resultaat, enz.

Advocaat behoudt zich het recht voor om de in dit mandaat gepreciseerde erelonen aan te passen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Bij de berekening van de indexatie zal als aanvangsindex worden aangenomen het indexcijfer van de maand die de ondertekening van dit mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de ondertekening van dit mandaat en de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De kosten worden onderverdeeld in (1) algemene en specifieke dossierkosten (inhoudende maar niet beperkt tot de kosten van communicatie, briefwisseling en IT); (2) gerechtskosten en kosten van derden (inhoudende maar niet beperkt tot deurwaarder, notaris, expert, rolrechten, griffie, vertalingen); en (3) verblijf- en verplaatsingskosten worden aan de werkelijke kost doorgerekend verhoogd met 15 % administratieve kost, alsook (4) bijzondere en uitzonderlijke kosten. 

De tarifering van de dossierkosten is bepaald op 25 % van de aangerekende ereloon.  

Bijzondere en afzonderlijk aanrekenbare kosten worden opgesomd als volgt:

Aangetekende zending: 7,50 €

Vervoerskost per km : € 1,00

Kopie plan: 10,00 €

Opzoeking Eurodb: 70,00 €

Opzoeking InfoBase: 70,00 €


10.
Bij de ondertekening van de overeenkomst juridische dienstverlening wordt een provisie bepaald, dewelke op de rekening van de advocaat dient te zijn voldaan opdat de werkzaamheden van de advocaat een aanvang kunnen nemen. Advocaat begint zijn prestaties niet uit te voeren voordat de betaling van de voorschot heeft plaatsgevonden. Advocaat kan hiervan afwijken.


11.
Het staat Advocaat vrij om in elke stand van het dossier, al dan niet een bijkomende provisie te vragen aan de cliënt(e), dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene staten van erelonen, kosten en/of provisies.


12.
De erelonen, kosten en provisies dienen door de cliënt(e) betaald te worden binnen de vervaltermijn van 5 dagen, hetzij anders bepaald in de overeenkomst tot juridische dienstverlening of zoals anders aangegeven door advocaat.

Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een nalatigheidintrest van 10% per jaar en een forfaitaire verhoging van 10% op het openstaande saldo. Iedere reclamatie met betrekking tot de erelonen, kosten en provisies moet aan de advocaat gericht worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van acht dagen na verzending van het ereloonstaat of factuurdatum.  Bij gebreke hieraan wordt de factuur met vermelding van de erelonen, kosten en provisies geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de cliënt(e).


13.
De advocaat behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige of bij gebrek aan betaling van de erelonen, kosten en provisies, de bij de overeenkomst tot juridische dienstverlening overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het ogenblik dat de erelonen, provisies en kosten volledig betaald zijn, dan wel de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te beëindigen. De advocaat draagt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid t.a.v. cliënt(e) voor de gevolgen voor die laatste van de opschorting van prestaties van de advocaat.


14.

Zowel de cliënt(e) als advocaat hebben het recht om de overeenkomst tot juridische dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. De cliënt(e) is in dergelijk geval verplicht om alle openstaande erelonen, provisies en kosten voor de verschuldigde werkzaamheden tot op de datum van de beëindiging van de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te betalen aan de advocaat.


15.
Elke vorm van subsidie- of financieringsaanvraag door cliënt(e) dan wel (niet) toekenning,  staat volledig los van de nakoming van de verbintenissen tussen cliënt(e) en de advocaat.


16.
De Advocaat mag op de bedragen die zij voor rekening van de cliënt(e) op haar derdenrekening ontvangt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt(e) hiervan schriftelijk op de hoogte.


17.
Indien cliënt(e) in een dossier waarin het ereloon gekoppeld was aan een resultaat (succes fee), de beslissing neemt van advocaat of adviseur te veranderen voor het beëindigen van de werkzaamheden van de advocaat, blijft cliënt(e) gehouden tot het voldoen van het resultaat gebonden deel van het ereloon (succes fee) bij het behalen van het resultaat en zal cliënt de opvolgende advocaat of adviseur de opdracht geven om Advocaat Dytrych hieromtrent spontaan inlichten zodat de afrekening conform kan geschieden, en dit bij compensatie op het ontvangen bedrag. Cliënt(e) heeft hierbij onherroepelijk haar toestemming om die gelden bij de derde in ontvangst te nemen.


18.
Vanaf de stopzetting van de opdracht wordt het dossier vijf (5) jaar bijgehouden, waarna het vernietigd wordt. De aansprakelijkheid van de advocaat verjaart vijf (5) jaar na de beëindiging van de opdracht. Cliënt kan zijn dossier afhalen binnen de 15dagen na afsluiting ervan door een afspraak te maken op kantoor. 


19.
In geval dat de overeenkomst tot juridische dienstverlening op afstand  wordt afgesloten met een particuliere cliënt(e), zijn de bepalingen van Boek XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende  beoefenaars van een vrij beroep van het Wetboek van Economisch Recht van toepassing.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt in afwijking van art. 1 van deze algemene voorwaarden onder cliënt(e) verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen. De cliënt(e) heeft in dergelijk geval het recht om van het contract juridische dienstverlening  af te zien en dit binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van de sluiting van de overeenkomst. Het verzakingrecht moet aan de advocaat per aangetekend schrijven worden medegedeeld, uiterlijk op de dag van het verstrijken van de verzakingtermijn. In geval van een laattijdige schriftelijke melding van het verzakingrecht wordt art. 12 van deze algemene voorwaarden toegepast.


20.
Onder voorbehoud van het voorgaande is de aansprakelijkheid van de advocaat, alsmede van de betrokken andere advocaten, adviseurs en medewerkers beperkt tot het bedrag dat krachtens de door advocaat Dytrych afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd en welke thans  twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.5000.000 EUR) per schadegeval bedraagt. Cliënt(e) neemt de franchise ten bedrage van €2.500,00 in elk geval ten laste. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt(e) kan mits vergoeding een aanvullende verzekering worden afgesloten of een verhoogde limiet worden aangevraagd. De initiatief hiertoe dient echter van de cliënt(e) uit te gaan. Op eenvoudig verzoek wordt een verzekeringsattest overgemaakt aan de cliënt(e).


21.
De cliënt(e) vrijwaart en vergoedt advocaat  integraal (o.a. kosten van verweer en geleden schade) voor mogelijke aanspraken van derden.


22.
De advocaat is niet  aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit de schorsing of de beëindiging van de in de overeenkomst tot juridische dienstverlening met de cliënt(e) overeengekomen werkzaamheden. 


23.
De nietigheid van één van de clausules of een gedeelte ervan kan nooit tot gevolg hebben dat deze algemene voorwaarden in haar geheel nietig zijn. In voorkomend geval wordt deze clausule vervangen door een bepaling van gemeen recht.


24.
Op de overeenkomst/rechtsverhouding tussen de cliënt(e) en de advocaat is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Voor de geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst/rechtsverhouding zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, België bevoegd, onverminderd het recht van de advocaat  om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt(e).


25.
Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld.  Er zijn tevens versies beschikbaar in sommige andere vreemde talen.  Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de andere versies heeft de Nederlandse tekst steeds voorrang.


ADV

01

ADV

02

ADV

03


Mr. Dorota Dytrych

E. info@adlegis.be

T. +32 (0)3 345 85 45


Mr. Philip Clymans

E.  info@adlegis.be.

T.  +32 (0)3 345 85 45

Word jij onze nieuwe collega?


Gebeten door het recht en gedreven?

Stuur uw CV met motivatie naar:


info@adlegis.be

DOROTA DYTRYCH


Dorota Dytrych is geboren in Warszawa (Polen Rep.) en heeft in haar geboorteland haar lagere school beëindigd, waar zij steevast - toeval of niet- de 'kleine advocaat' werd genoemd door haar leerkrachten.


In 1993 bracht het lot haar naar België, alwaar zij zich permanent heeft gevestigd en vervolgens de Belgische nationaliteit heeft aangenomen.


Na haar middelbare studies in Antwerpen te hebben afgewerkt, bekwam zij het diploma van Licenciaat / Master in de Rechten in 2008 aan de Antwerpse Universiteit (UA).


Eind 2008 werd Mr. Dytrych de allereerste Poolstalige advocaat aan de Balie van Antwerpen.  In 2009 en  2010 was Mr. Dytrych lid van de Balie van Brussel alwaar zij in een gerenomeerd kantoor  tevens de franstalige dossiers behandelde.


Tijdens haar stage heeft ze grondige kennis verworven van het Internationaal Privaatrecht in het kader van personen- en familierecht en verblijfsrecht alsook in het kader van handelsrecht en strafrecht. 


Ze was verbonden als advocaat aan de Brusselse afdeling van het kantoor LVP-Law (Voorheen Lafili, Van Crombrugghe & Partners), waar zij adviseerde aan mulitnationals en KMO's, met betrekking tot  handels-, contract- en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, vaak in een internationaal kader en dit zowel in het Nederlands, Frans  als Engels.


Vervolgens werd Mr. Dytrych aangetrokken door een Internationaal Advocatenkantoor in Antwerpen, alwaar zij dossiers behartigde in het Nederlands, Frans en Pools.


 

Mr. Dytrych heeft ervaring opgedaan in grote kantoren vooraleer haar eigen kantoor te starten in 2012. Eerst onder benaming Advocatenkantoor DYTRYCH en thans onder de naam Adlegis, verdedigt Dorota Dytrych en haar team, de belangen van haar cliënten op uiterst gedreven wijze waarbij dossierkennis centraal staat.