Kosten & Ereloon

Adlegis Advocaten Antwerpen

          


Justitiestraat 2 bus 8                   T. +32 (0)3 345 85 45

2018 Antwerpen                             F. +32 (0)3 345 85 25     

België                                                E. info@adlegis.be


Openingsuren kantoor Antwerpen

Ma - Don:  9:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00

Vrij:  9:00 - 13:00 

Zaterdag, Zondag en Feestdagen: Gesloten. 

Kantoor  Sint-Niklaas: enkel na afspraak.


Kosten & Ereloon Algemeen


De berekeningswijze voor het ereloon op deze website geldt ten indicatieve titel. Meer en concretere afspraken kunnen op het kantoor worden overeengekomen. Indien geen individuele overeenkomst tot stand komt, erkent de cliënt gebonden te zijn door de tarieven op de website.


Wat de overige contractvoorwaarden en wettelijk verplichte vermeldingen voor consumenten betreft, wordt verwezen naar de onze algemene voorwaarden en de overeenkomst die met cliënt wordt ondertekend.Ereloon


Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Desgewenst kan dit op voorhand worden besproken met de cliënt. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend.


1. Tegen uurloon:

 
Het uurloon is actueel 140,00 euro exclusief BTW.

BTW op advocatendiensten bedraagt thans 21 %.


Dit uurtarief kan verhoogd worden indien een zaak zeer complex of arbeidsintensief is of bij grote hoogdringendheid moet behandeld worden.


2. Tegen procentuele tarieven:

 
Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het toegekende bedrag. De richttarieven die gebruikt worden zijn:

 • 15% op bedragen minder dan 6.200 euro
 • 10% op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro
 • 8% op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro
 • 6% op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro
 • 4% op bedragen boven de 250.000 euro


Evenwel kunnen bij regelmatige terugkerende klanten vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden.Provisies

 
De advocaat is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen.
Op die manier hoopt zich geen schuld op en blijft U zicht hebben op de kostprijs van de procedure.


Kosten 


Administratieve kosten • Administratieve kosten van het kantoor (o.m. telefoonkosten, fax kosten, e-mail kosten, gewone kopie kosten, briefwisselling, ...) worden percentueel bepaald op basis van de aangerekende ereloon en worden begroot op 25 % van het ereloon.
 • Kilometer vergoeding voor de verplaatsingen bedraagt: 0,75 EUR per km


Onkosten


Behalve het ereloon (dat een vergoeding voor de intelectuele prestaties van de advocaat vormt) en de administratieve kosten (kosten die advocaat maakt om uw dossier te behandelen), dienen ook de onkosten van uw dossier door uzelf te worden gedragen. Bij voorkeur betaalt u deze kosten rechtstreeks aan wie ze verschuldigd zijn, het gebeurt evenwel dat de advocaat u verzoekt via zijn derdenrekening de kosten te betalen, dan wel dat de advocaat deze kosten namens u voldoet.


De kosten die uw advocaat namens u dient te maken aan derden dienen te worden vergoed. Deze zijn de volgende:


 • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
 • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
 • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
 • Kosten van de vertalingen, apostilles, legalisaties, ... : volgens werkelijke uitgave


Het is steeds mogelijk per dossier een contract op te maken voor wat betreft de vergoeding van ereloon en onkosten. Indien per dossier geen overeenkomst wordt opgemaakt, gelden de tarieven en de modaliteite van de overeenkomst die initieel met cliënt werd ondertekend.


Bijkomende kosten


Zoals u rekent op een nauwgezette behandeling en correcte opvolging van uw dossier, rekent de advocaat op een correcte betaling van zijn ereloon- en onkostenstaten.


Bij gebreke aan tijdige betaling zal dan ook een bedrag gelijk aan 10 % van het verzocht bedrag bijkomend worden aangerekend bij de eerste herinnering.  Vanaf het ogenblik waarop de betaling verschuldigd was zal u tevens een verwijlintrest worden aangerekend a rato  10% per jaar tot op de datum van de gehele betaling.


Wenst u vertragingskosten en intresten te voorkomen, maar bent u niet in staat om een provisie eenmalig te voldoen, kan een afbetalingsplan worden overeengekomen. In geval van een toegestemde afbetalingsplan wordt per betaling een bedrag van 15, 00 EUR administratieve kost aangerekend ter vergoeding van bijkomende administratieve kost voor de verwerking van uw betaling.